สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักการทำงาน

หลักการทำงาน 10 ประการ

1.       อ่อนน้อมถ่อมตน
2.       ประสานมิตรผูกไมตรี
3.        มีสติมั่นคง ไม่หวั่นไหว
4.       ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5.       ทำงานด้วยความรอบคอบ
6.       กิจกรรมกลุ่มแนบแน่น
7.       มุ่งมั่นประกาศธรรม
8.       เป็นอยู่ต่ำ กระทำทำอย่างสูง
9.       ทำงานโดยไม่หวัง ไม่เอาไม่เป็น
10.   ยกประโยชน์ให้พระธรรม
“จงทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เป็นการให้แก่ตนเอง
·       เมาเพศ หมดราคา
·       เมาสุรา หมดสำคัญ
·       เมาการพนัน หมดตัว
·       เมาเพื่อชั่ว หมดดี


วันที่ : 6 ก.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 687

 

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์  0 4297 0029  โทรสาร 0 4297 0030