สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  

  

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม. สัตววิทยา)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล : อาจารย์อรุณ   วงศ์จิรัฐิติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.(ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :   วิทยาศาสตรฒหาบัณฑิต  (วท.ม. จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ชื่อ-สกุล : อาจารย์ราภรณ์   สุมังคะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.ชีววิทยาศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุวภา   ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม. จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 6 ส.ค. 2552
อ่าน : 5350

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์  0 4297 0029  โทรสาร 0 4297 0030